terapia uzależnienia

Terapia uzależnienia – pierwsze kroki

Osoby uzależnione, które rozważają podjęcie leczenia często zastanawiają się, na czym polega terapia uzależnienia. Pierwszy kontakt z terapeutą zwykle pomaga rozwiać niektóre wątpliwości. Kilka kolejnych spotkań poświęconych jest ustaleniu diagnozy uzależnienia oraz ocenie ważnych z perspektywy terapii obszarów życia pacjenta.

 

Krok pierwszy – diagnoza

Termin uzależnienie używany jest jako najbardziej ogólne określenie zaburzeń spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych o różnym stopniu nasilenia. Uzależnienie jako termin odnosi się więc do wielu zróżnicowanych, złożonych i specyficznych problemów. Oznacza to, że osoby uzależnione mogą wyglądać i zachowywać się bardzo różnie, a dopiero proces diagnozy i oceny pozwala ustalić odpowiedni dla pacjenta zgłaszającego się po pomoc plan pracy nad trudnościami.

Na wstępnym etapie terapii uzależnienia ustalamy, czy osoba zgłaszająca się po pomoc spełnia kryteria zaburzenia. W procesie diagnozowania zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych najczęściej korzystamy z klasyfikacji ICD Światowej Organizacji Zdrowia. Podążając za kryteriami diagnostycznymi ICD-10 ustalonymi dla zespołu uzależnienia od alkoholu rozpoznanie uzależnienia można postawić, gdy u osoby stwierdza się występowanie co najmniej trzech z wymienionych poniżej objawów przez jakiś czas w okresie poprzedzającego roku:

 1. Silna potrzeba lub przymus przyjmowania substancji psychoaktywnych. Objawy towarzyszące osobom uzależnionym to np. nieprzyjemne doznania podobne do głodu, korespondujące z obawą, że nic poza zażyciem substancji nie jest w stanie pomóc w danej chwili.
 2. Trudności w kontrolowaniu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania substancji lub w kontrolowaniu przyjmowanej ilości. Towarzyszące objawy to np. trudność w powstrzymaniu się przed zażyciem substancji, niezdolność do decydowania o momencie przerwania przyjmowania substancji.
 3. Występowanie zespołu abstynencyjnego po odstawieniu lub zmniejszeniu dawki przyjmowanej substancji, przejawiające się charakterystycznymi dla danej substancji objawami zespołu abstynencyjnego lub przyjmowaniem tej samej (lub bardzo podobnej substancji) w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia objawów zespołu abstynencyjnego (tzw. klin).
 4. Zmiana tolerancji, polegająca np. na zwiększaniu dawki alkoholu w celu uzyskania efektów, które początkowo były wywołane przez dawki niższe.
 5. Narastające zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań z powodu przyjmowania substancji. Objaw ten ilustruje zwykle stopień koncentracji życia osoby uzależnionej na zdobywaniu/poszukiwaniu/zażywaniu substancji.
 6. Kontynuowanie przyjmowania substancji pomimo oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych następstw w ważnych dla danej osoby obszarach życia (np. w sferze relacji z osobami bliskimi, pracy, nauce, w obszarze zdrowia).

Krok drugi – ocena

Proces diagnozy ma najczęściej postać wywiadu klinicznego i zajmuje kilka pierwszych spotkań z terapeutą. Ustalenie diagnozy uzależnienia stanowi zwykle wstęp do pracy nad oceną innych ważnych obszarów funkcjonowania osoby uzależnionej, m.in.:

 • schematu używania substancji
 • charakteru i nasilenia konsekwencji związanych z zażywaniem substancji
 • motywacji do zmiany
 • zasobów i mocnych stron osoby uzależnionej
 • funkcjonalnej analizy używania substancji przez osobę uzależnioną.

Warto wiedzieć, że ocena wymienionych wyżej obszarów to proces rozwijający się w czasie, który rozpoczyna się już w chwili pierwszego kontaktu pomiędzy pacjentem i terapeutą. W przebiegu terapii proces oceny ma dostarczać informacji niezbędnych do skutecznego kontynuowania terapii.

Biorąc pod uwagę złożoność zaburzeń spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych tak ważne jest, by proces terapii uzależnienia dokonywany był w oparciu o precyzyjną diagnozę oraz profesjonalną ocenę ważnych z perspektywy leczenia obszarów funkcjonowania osoby zgłaszającej się po pomoc.

Udostępnij