Szkolenia dydaktyczne

Zapraszamy studentów psychologii do udziału w dwudniowych szkoleniach z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleń, ich ceny oraz terminów pojawiać się będą w zakładce „Aktualności”.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin szkoleń i warsztatów organizowanych w Centrum Poznawczo-Behawioralnym Ad Rem

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie jest:

a) wysłanie formularza zgłoszeniowego (klikając na przycisk "Zapisz się" przy wybranym szkoleniu/warsztacie);

b) dokonanie przelewu – wpłaty całości kwoty podanej przy opisie danego szkolenia na konto bankowe: 95 1020 2892 0000 5002 0576 5880 w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę wybranego szkolenia/warsztatu;

2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia/warsztatu (jeśli w ogłoszeniu podano inaczej, obowiązujący jest termin podany w ogłoszeniu)

3. W przypadku przesłania formularza, dokonania wpłaty i oddalenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc lub odwołania zajęć z winy organizatora, całkowita kwota wpłaty zostanie zwrócona na konto wskazane przez wpłacającego w ciągu 7 dni od daty odwołania zajęć.

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu:

  • jeśli rezygnacja nastąpiła na miesiąc przed terminem zajęć kwota wpłaty zostaje zwrócona w całości na konto, z którego dokonano przelewu, w ciągu 7 dni od przyjęcia przez organizatora rezygnacji uczestnika LUB przesunięta na kolejne proponowane przez CPB Ad Rem zajęcia szkoleniowe, lub odstąpiona innemu wskazanemu przez wpłacającego uczestnikowi
  • jeżeli rezygnacja nastąpiła po tym terminie, nie później jednak niż na 7 dni przed zajęciami, osoba dokonująca wpłaty zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia
  • dokonanie rezygnacji w późniejszym terminie spowoduje obciążenie wpłacającego kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. Uczestnictwo w zajęciach może jednak zostać odstąpione innemu, wskazanemu przez wpłacającego, uczestnikowi

5. O przyjęciu na szkolenie/warsztat decyduje kolejność wpłat.

6. Rachunki wystawiane są podczas szkolenia.

7. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania, ale służą pomocą w poszukiwaniu miejsc noclegowych.

8. Uczestnik upoważnia Organizatora do administrowania podanymi danymi personalnymi dla celów kwalifikacji i szkolenia w ramach obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Centrum nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

10. Na warsztatach i szkoleniach obowiązują zasady wzajemnego szacunku, kultury osobistej oraz dyskrecji.

11. Materiały wykorzystywane podczas szkoleń i warsztatów objęte są prawami autorskim i zabrania się ich powielania i komercyjnego wykorzystywania, chyba że zaznaczono inaczej.

12. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztacie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.